ΑΣΕΠ 4Κ/2020

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020

ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών). Προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεωνΠΕ, ΤΕ, ΔΕ από 02-06-2020 έως 17-06-2020ΥΕ από 18-06-2020 έως 03-07-2020 Πίνακας θέσεων

Κύλιση προς τα επάνω