Φορολογικές δηλώσεις 2017 (Φορολογικού έτους 2016)

Εδώ θα συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για το 2016

1) Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα.

2) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

3) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων.

4) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
-Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

5) Συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

-Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
-Τράπεζες
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

6) Προκαταβολή φόρου

7) Εισφορά αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Αφορολόγητο: Μείωση φόρου εισοδήματος (δεν ισχύει για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες

Εξαρτώμενα τέκνα Αφορολόγητο εισόδημα
0 8.636,36€
1 8.863,65€
2 9.090,91€
3 ή περισσότερα 9.545,46€

Δόσεις φόρου για δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων

A) Δόσεις φόρου για δηλώσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων χωρίς περαιτέρω έλεγχο

Β) Δόσεις φόρου για δΔηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Βεβαιώσεις για φορολογική Χρήση:

Βεβαίωση Συνταξης Δημοσίου  https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp
>> Ι.Κ.Α.  https://apps.ika.gr/eTax/
>> Ο.Γ.Α.  http://84.205.254.71/apps/index.php/bebaiwsi_synt
>> Ο.Α.Ε.Ε.  https://www.oaee.gr/introfrm_apodoxesoaee.asp
>>  E.T.E.A. https://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/
Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ IRIS
 Βεβαιώσεις κερδών Ο.Π.Α.Π.  https://winningscertificates.opap.gr/