ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/18.05.2020 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).


Προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ από 02-06-2020 έως 17-06-2020
ΥΕ από 18-06-2020 έως 03-07-2020

Πίνακας θέσεων

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020
Κύλιση προς τα επάνω