Καταργήθηκε η έκπτωση φόρου απο τις Ιατρικές δαπάνες

Μέχρι σήμερα υπήρχε η διάταξη που έδινε 10% έκπτωση φόρου για όσους είχαν ιατρικές/φαρμακευτικές δαπάνες ίσες με το 5% του εισοδήματός τους.

Με τον πρόσφατο νόμο για τις δαπάνες με κάρτες και μέσω τραπεζικού συστήματος είχε μπεί ακόμα μια προυπόθεση για την αναγνώρηση αυτών των δαπανών. Θα έπρεπε να γίνουν με πληρωμές μέσω καρτών ή τραπεζών.

Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Βάσει της παρ. 1 του άρθ. 69 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017), τo άρθρο 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από τις εν λόγω δαπάνες καταργήθηκε, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, από 1.1.2017.

Έτσι, από 1.1.2017 και μετά δεν παρέχεται μείωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες που πραγματοποιούνται.

Οι εν λόγω δαπάνες, μετά την κατάργηση της παρεχόμενης μείωσης φόρου από 1.1.2017, θα ήταν λογικό να ενταχθούν στις πραγματοποιούμενες δαπάνες του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. για το «κτίσιμο» του αφορολόγητου (με τον προβλεπόμενο βέβαια τρόπο εξόφλησης), αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τη θέση της Διοίκησης για το θέμα αυτό [σ.σ. στην ΠΟΛ. 1005/2017 που καθόρισε τις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη, δεν περιλαμβάνεται η αντίστοιχη ομάδα του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ομάδα 6 Υγεία)].